Spilleregler for floorball

I Danmark gælder de IFF-fastsatte spilleregler for floorball, der opdateres hvert fjerde år. Det nuværende regelsæt er gældende fra den 1. juli 2022.

Indholdsfortegnelse

Administrerende forbund
Det styrende organ for det spil, der spilles, f.eks. Det Internationale Floorballforbund eller et nationalt forbund. I dette tilfælde Floorball Danmark.

Afventende straffeslag
Når et straffeslag er dømt, men spillet fortsætter, da det ikke fejlende hold stadig kontrollerer bolden, og angrebet stadig er i gang.

Afventende udvisning
Når der er dømt udvisning, men spillet fortsætter, da det ikke fejlende hold stadig kontrollerer bolden.

Bande
En lav væg lavet i sektioner med afrundede hjørner, der omslutter banen. Normalt lavet af plastik

Banen
Området begrænset af banderne, hvor spillet finder sted.

Banens midtpunkt
Et markeret sted på gulvet, der bruges som face-off markering i begyndelsen af en kamp eller en periode og efter et mål er scoret. Det markerer også hvor et straffeslag skal tages fra.

Brutal
En handling, der er for vild eller ondskabsfuld. Betragtes som værre end at være voldelig

Dommer
En person, der overvåger spillet og sørger for, at spillereglerne følges.

Dødboldsituationer
Den måde, hvorpå spillet genoptages efter en afbrydelse. Dødboldsituationer er face-off, indslag, frislag og straffeslag.

Face-off
En dødboldsituation, hvor to modspillere forsøger at få kontrol over bolden, som er placeret mellem dem.

Face-off punkt
Et markeret sted på gulvet, hvor face-offs skal udføres. Bruges også til indslag og frislag i nogle tilfælde. Der er seks face-off punkter i alt.

Forseelser
En handling, der bryder/overtræder spillereglerne.

Fordel
Når dommeren tillader spillet at fortsætte, selvom der er sket en forseelse, hvis dette kommer det ikke fejlende hold til gode.

Fejlende hold
Holdet der begår en forseelse.

Forsætlig
En handling, der er udført med vilje.

Frislag
En dødboldsituation, hvor det ikke fejlende hold genoptager spillet efter en forseelse er begået.

Hensynsløs
En handling, der ser bort fra konsekvenserne for modstanderen, men anses for mildere end at være voldelig.

Holdkaptajn
En titel givet til én spiller på hvert hold. Holdkaptajnen har særlige rettigheder, men også forpligtelser.

Holdledelse
Ikke-spillende medlemmer af holdet, såsom trænere, holdledere mv.

Holdstraf
En straf, der påvirker antallet af spillere på banen.

Ikke fejlende hold
Det hold der ikke begik en forseelse.

Imaginær forlænget mållinje
En lige linje, som ikke er markeret på gulvet, der strækker sig fra mållinjen gennem de face-off prikker i hjørnerne til banden.

Indslag
En dødboldsituation, hvor det ikke fejlende hold genoptager spillet efter bolden forlod banen.

International Floorball Federation (IFF)
Det verdensomspændende og styrende organ for floorballsporten

Kampprotokol
Officielt holddokument med en liste over spillere og holdpersonale og kampbegivenheder.

Kampsekretariat
Neutrale officials, der assisterer dommerne og er ansvarlige for kampprotokollen, tidtagning og speakeropgaver.

Markspiller
En spiller på holdet, der ikke er målmand og spiller med en stav.

Midterlinje
En markeret linje på gulvet, som deler banen i to lige store halvdele

Matchstraf
En straf, hvor den fejlende spiller eller et medlem af holdets stab er suspenderet fra resten af spillet og kan risikere yderligere straf afhængigt af den begåede forseelse.

Mindre holdstraf
En straf idømt for mindre alvorlige forseelser.

Målet
En konstruktion, der består af en tværstang og to stolper med net. Formålet med selve målet er at gøre det lettere for dommerne at afgøre, om bolden passerede under overliggerens højde, når den krydsede mållinjen.

Målfeltet
Det største af de to rektangulære områder foran målet.

Mållinje
En markeret streg på gulvet, som bolden skal passere, for at et mål scores.

Målmand
Spilleren hvis særlige rolle er at forhindre bolden i at komme ind i målet.

Målmandsområde
Det mindste af de to rektangulære områder foran målet.

Nationalt forbund
Et nationalt styrende organ for floorballsporten.

Official
En neutral person, der har ansvar under spillet, f.eks. i sekretariatet.

Overtid
En metode til at forsøge at afgøre udfaldet af en kamp ved at fortsætte med at spille, indtil et hold scorer eller forlængelsen slutter.

Personlig straf
En straf, der kun påvirker den fejlende spiller og ikke antallet af spillere på banen.

Spil
En handling af en spiller med staven eller kroppen

Stav
Et redskab bestående af et skaft og et buet blad, der bruges til at spille bolden med. Skaftet er normalt lavet af kulfiber og bladet af plastik.

Straf
At straffe den spiller eller medlem af holdpersonalet, der begik en forseelse.

Straffeslag
En dødboldsituation, hvor det ikke fejlende hold får en chance for at score uden modstand fra nogen spillere fra det fejlende hold på nær målmanden.

Større holdstraf
En straf idømt ved mere alvorlige forseelser.

Time out
En tidsbegrænset afbrydelse af spillet, hvor holdene kan diskutere taktik.

Udskiftning
Udskiftning af en spiller på banen med en fra udskiftningszonen.

Udskiftningszone
Området, hvor spillernes bænke er placeret, og området, hvor udskiftning af spillere skal finde sted.

Udvisningsbænk
Stedet hvor den straffede spiller er forpligtet til at sidde under straffens varighed

Uforsætlig
En handling, der ikke er udført med vilje.

Voldsom
En handling, der bruger overdreven magt og bringer modstanderen i alvorlig fare. Betragtes som værre end at være hensynsløs, men mildere end at være brutal.

1. Banen

101. Banens dimensioner

 1. Banen skal være 40 m x 20 m og omkranset af en bande med runde hjørner. Banden skal være godkendt af IFF og være afmærket i overensstemmelse med denne godkendelse.
  Banen skal være rektangulær. Dimensionerne er angivet som længde x bredde. Den mindst tilladte bane er 36 m x 18.

102. Markeringer på banen

 1. Alle markeringer skal være linjer i 4-5 cm bredde, i en tydelig og let synlig farve.
 2. Der skal afmærkes en midterlinje og et midtpunkt.
  Midterlinjen skal være parallel med den korte side af banen, og dele banen i to lige store halvdele.
 3. Et målfelt på 4 m x 5 m skal markeres 2,85 m fra banens korte sider.
  Målfelterne skal være rektangulære. Dimensionerne er angivet som længde x bredde, inklusive linjerne. Målfelterne skal placeres midt imellem banens langsider.
 4. Et målmandsfelt på 1 m x 2,50 m skal markeres 0,65 m fra målfelternes bagerste afgrænsning.
  Målmandsfelterne skal være rektangulære. Dimensionerne er angivet som længde x bredde inklusive linjerne. Målmandsfelterne skal placeres midt imellem banens langsider.
 5. Den bagerste afgrænsning af målmandsfeltet skal også anvendes som mållinje. Markeringer til målets stolper skal afsættes på målmandsfeltets bagerste afgrænsning, således at afstanden mellem disse markeringer er 1,60 m.
  Mållinjerne skal placeres midt imellem banens langsider. Markeringerne til målets stolper laves enten som afbrydelse af målmandsfeltets bagerste afgrænsning eller med korte, bagudrettede linjer vinkelrette på målmandsfeltets bagerste afgrænsning og startende ved denne.
 6. Face-off punkter skal markeres på midterlinjen og på mållinjernes tænkte forlængelser, 1,50 m fra banens langsider, og må ikke overstigende 30 cm i diameter.
  Face-off punkterne må markeres som krydser. Face-off punkterne på midterlinjen kan udelades.

Se banen her!

103. Målene

 1. Målene, som skal være godkendt af IFF og være afmærket i overensstemmelse med denne godkendelse, skal placeres i henhold til markeringerne, der er beskrevet i 102.5.
  Målenes åbning skal vende mod midtpunktet.

104. Udskiftningsområder

 1. Udskiftningsområder med en længde på 10 m skal markeres på en af banens langsider, startende 5 m fra midterlinjen og inkludere spillerbænkene.
  Udskiftningsområdet skal markeres på begge sider af banderne. Udskiftningsområdernes dybde må ikke overstige 3 m, målt fra banden. Spillerbænkene skal placeres i en passende afstand til banden, og skal begge have plads til hver 19 personer.
  Udskiftningszonen kan også markeres på toppen af banderne, med en farve der skiller sig klart ud.

105. Sekretariat og udvisningsbænke

 1. Et sekretariat med udvisningsbænke skal placeres ved midterlinjen, på den modsatte side af udskiftningsområderne.
  Sekretariat og udvisningsbænke placeres i passende afstand fra banden. Der skal være separate udvisningsbænke til hvert hold, placeret på hver sin side af sekretariatet. Der skal være plads til mindst 2 personer på hver udvisningsbænk. Udvisningsområdet med en længde på 2 meter, og minimum 1 meter fra midterlinjen skal markeres, og være synlig på begge sider af banden. Det administrerende forbund kan give dispensation for sekretariatet og udvisningsbænkenes placering. Hvis dispensation gives skal der være minimum 2 meters afstand mellem udvisningsbænkene og udskiftningsområdet.

106. Inspektion af banen

 1. Dommerne skal i god tid inden kampen kontrollere banen, og sørge for at eventuelle fejl og mangler bliver udbedret.
  Alle fejl og mangler, der ikke kan rettes skal indrapporteres. Arrangøren er ansvarlig for at rette fejl og mangler, og for at banden er i korrekt stand under kampen. Alle farlige genstande skal fjernes eller polstres.

107. Bolden

 1. Bolden skal være godkendt af IFF og være afmærket i overensstemmelse med denne godkendelse.
  Boldens overflade skal være i én farve og må ikke være selvlysende. Heller ikke indersiden af bolden må være selvlysende.

2. Spilletid

201. Ordinær spilletid

 1. Ordinær spilletid udgør 3 x 20 minutter med to pauser på hver 10 minutter, hvor holdene skal skifte side.
  Administrerende forbund kan give dispensation til kortere spilletid og/eller kortere eller længere pauser, dog skal en kamp mindst vare 2 x 15 minutter. Når holdene skifter side, skal de ligeledes skifte udskiftningsområde. Hjemmeholdet vælger banehalvdel i god tid før kampens start. Hver periode skal starte med et face-off på midtpunktet. Sekretariatet er ansvarlig for at afgive et tydeligt signal når en periode er færdigspillet, hvis det ikke sker automatisk. En periode eller kamp er slut så snart slutsignalet lyder. Tidtagningen af pausen skal startes umiddelbart efter periodens afslutning. Det er holdenes ansvar at være tilbage så spillet kan genoptages rettidigt efter pausen. Hvis dommerne mener, at den ene banehalvdel er mere fordelagtig end den anden, kan de inden 3. periodes start beslutte, at der skal byttes side efter halvdelen af tredje periode. Hvis der finder sideskifte sted i tredje periode genoptages spillet med face-off fra midtpunktet.
 2. Spilletiden skal være effektiv.
  Effektiv spilletid indebærer at tiden skal stoppes når spillet er afbrudt af dommernes fløjte og startes igen når bolden bliver spillet.
  Ved unaturlige spilafbrydelser, skal der bruges 3 korte fløjt. Dommerne afgør hvad der er unaturlige spilafbrydelser, men det inkluderer altid: når bolden er beskadiget, når dele af banden skilles, ved spillerskade, ved måling af udstyr, når der er uautoriserede personer eller genstande på banen, når lyset helt eller delvist slukkes eller hvis slutsignalet lyder ved en fejltagelse.
  Hvis dele af banden skilles, skal spillet fortsætte indtil bolden kommer i umiddelbar nærhed af det pågældende sted. Ved spillerskade skal spillet kun afbrydes hvis dommerne skønner at der er tale om en alvorlig skade, eller hvis den skadede spiller direkte påvirker spillet.
  Det administrerende forbund kan give dispensation til brug af ikke-effektiv spilletid. I dette tilfælde skal tiden kun stoppes i forbindelse med målscoring, udvisning, straffeslag, time out eller ved 3 korte fløjt fra dommeren ved en unaturlig spilafbrydelse. De sidste 3 minutter af en kamp skal altid være effektive.
  Spilletiden skal være stoppet under udførelsen af straffeslag.

202. Time out

 1. Under kampen har hvert hold ret til at begære én time out, som skal effektueres så snart spillet afbrydes. Dommerne signalerer time out ved brug af tre korte fløjt.
  Time out kan begæres når som helst, også i forbindelse med målscoring og straffeslag, straffeslag efter forlænget spilletid undtaget, men kun af holdkaptajnen eller et medlem af holdledelsen. En time out der er begæret under en afbrydelse af spillet skal effektueres øjeblikkeligt, dog kan dommerne, hvis de skønner at en øjeblikkelig effektuering vil påvirke modstanderholdet negativt, udsætte effektueringen til næstkommende afbrydelse af spillet. En begæret time out skal altid effektueres, dog kan et hold trække en begæret time out tilbage efter en målscoring. En time out starter på fløjtesignal fra dommerne, når begge holds spillere opholder sig ved deres udskiftningsområde og dommerne ved sekretariatet. Yderligere et fløjtesignal efter 30 sekunder markerer afslutning af en time out. Efter time out skal spillet genoptages i henhold til den situation, der forårsagede spilafbrydelsen. En udvist spiller må ikke deltage i en time out.

203. Forlænget spilletid

 1. Hvis en kamp, der skal afgøres, ender uafgjort, skal den forlænges med ekstra spilletid på 10 minutter indtil et af holdene scorer et mål.
  Inden den forlængede spilletid har holdene ret til 2 minutters pause, hvor der ikke skal skiftes side. Under den forlængede spilletid gælder samme regler for hvornår tiden skal startes og stoppes som under den ordinære spilletid. Forlænget spilletid er ikke inddelt i perioder. Resterende udvisningstid fra den ordinære spilletid, skal fortsætte i den forlængede spilletid. Hvis kampen, efter afslutning af forlænget spilletid, stadig ikke er afgjort, skal den afgøres med en straffeslagskonkurrence.

204. Straffeslagskonkurrence efter forlænget spilletid

 1. Fem spillere fra hvert hold skal tage et straffeslag hver. Hvis kampen efter dette stadig ikke er afgjort, skal de samme fem spillere tage et straffeslag ad gangen, indtil en afgørelse er fundet.
  De to hold skal skiftes til at afvikle et straffeslag. Dommerne bestemmer hvilket mål, der skal bruges. Dommerne trækker lod mellem de to holdkaptajner, hvor vinderen bestemmer hvilket hold, der skal starte straffeslagskonkurrencen. Holdkaptajnen, eller et medlem af holdledelsen, skal skriftligt informere dommerne og sekretariatet om numrene og rækkefølgen på de spillere, der skal tage straffeslagene. Det er dommernes ansvar at sørge for at straffeslagene tages i præcis den rækkefølge holdet har noteret.
  Så snart der er opnået en afgørelse i straffeslagskonkurrencen, er kampen forbi, og det vindende hold skal godskrives en sejr med ét overskydende mål. Under den almindelige straffeslagskonkurrence er en afgørelse opnået, når et hold fører med flere mål, end modstanderholdet har straffeslag tilbage. Under eventuelt ekstra straffeslag er en endelig afgørelse opnået, når et af holdene har scoret ét mål mere end det andet hold, og begge hold har afviklet lige mange straffeslag. De ekstra straffeslag behøver ikke at blive afviklet i samme rækkefølge, men en spiller må ikke tage sit tredje straffeslag, før alle 5 spillere fra hans hold har taget mindst to straffeslag, og så videre.
  Hvis en spiller idømmes en straf under straffeslagskonkurrencen, skal holdkaptajnen udpege en anden markspiller, der ikke allerede er noteret i straffeslagskonkurrencen, til at erstatte denne spiller. Hvis en målmand idømmes en straf under straffeslagskonkurrencen, skal han erstattes af reservemålmanden. Er der ikke en reservemålmand til rådighed, har holdet maksimalt 3 minutter til at iføre en markspiller, der ikke deltager i straffeslagskonkurrencen, korrekt målmandsudstyr. Tiden må ikke bruges på opvarmning. Den nye målmand skal markeres i kampprotokollen, ligesom tidspunktet for målmandsskifte skal noteres. Et hold, der ikke er i stand til at notere 5 markspillere til straffeslagskonkurrencen, har kun mulighed for at få det antal straffeslag de kan notere spillere til. Dette gælder også under eventuelt ekstra straffeslag.

3. Deltagere

301. Spillere

 1. Hvert hold må maksimalt anvende 20 spillere. Disse skal være noteret i kampprotokollen.
  Spillere kan være markspillere eller målmænd. Kun spillere der er opført i kampprotokollen må deltage i kampen eller opholde sig i holdets udskiftningsområde.
 2. Under spil, må der højest være 6 spillere fra hvert hold, heraf kun én målmand, eller 6 markspillere på banen på samme tid.
  For at dommerne kan starte kampen, skal hvert hold have mindst 5 markspillere samt 1 korrekt udstyret målmand, ellers skal kampen erklæres som vundet med 5-0 af det ikke-fejlende hold. Under spil, skal hvert hold kunne spille med mindst 4 spillere på banen ellers afbrydes kampen, og det ikkefejlende hold erklæres for vinder med 5-0 eller den aktuelle stilling, hvis den er mere fordelagtig for det ikke-fejlende hold.

302. Udskiftning af spillere

 1. Udskiftning af spillere må ske på et hvilket som helst tidspunkt og et ubegrænset antal gange i løbet af kampen.
  Al udskiftning skal ske i holdets eget udskiftningsområde. En spiller, der forlader banen, skal være på vej over banden, før en udskiftningsspiller må træde ind på banen. En skadet spiller, der forlader banen uden for sit eget holds udskiftningsområde, må ikke erstattes før spillet afbrydes. En spiller der bløder må ikke deltage i spillet igen, før blødningen er bragt under kontrol.

303. Specielle regulativer for målmænd

 1. Alle målmænd skal markeres i kampprotokollen.
  Markeringen anføres med et ”G” i kampprotokollens margin. En spiller markeret som målmand må ikke i samme kamp deltage som markspiller med stav. Hvis et hold på grund af skade eller udvisning er nødt til at erstatte en målmand med en markspiller, har holdet maksimalt 3 minutter til at iføre en markspiller korrekt målmandsudstyr. Tiden må ikke bruges på opvarmning. Den nye målmand skal markeres i kampprotokollen, ligesom tidspunktet for målmandsskifte skal noteres.
 2. Hvis en målmand under spil fuldstændigt forlader målfeltet, skal han, indtil han vender tilbage, betragtes som markspiller, dog uden stav.
  Dette gælder ikke i forbindelse med udkast. Målfeltet betragtes som fuldstændig forladt, når ingen del af målmandens krop er i berøring med gulvet indenfor målfeltet. Det er dog tilladt for målmanden at hoppe inden for eget målfelt. Linjerne hører med til målfeltet.

304. Specielle regulativer for holdkaptajner

 1. Hvert hold skal have en holdkaptajn, der skal markeres i kampprotokollen.
  Markeringen anføres med et ”C” i kampprotokollens margin. Udskiftning af en holdkaptajn må kun ske hvis holdkaptajnen er skadet, syg eller idømmes matchstraf. En udskiftning af holdkaptajn skal noteres med tidspunkt i kampprotokollen. En erstattet holdkaptajn må ikke i samme kamp fungere som holdkaptajn igen.
 2. Kun holdkaptajnen har ret til at tale med dommerne, men han er også forpligtet til at assistere dem.
  Når en holdkaptajn taler med dommerne, skal det ske i henhold til angivne vilkår. En udvist holdkaptajn mister retten til at tale med dommerne, medmindre dommerne tiltaler denne, og holdet har i den periode ikke mulighed for at kommunikere med dommerne, medmindre et medlem af holdledelsen anmoder om time out. Hvis dommerne skønner det nødvendigt skal kommunikationen foregå uden for spillepladsen, og aldrig inde i dommernes omklædningsrum.

305. Holdledelse

 1. Hvert hold skal notere op til 5 medlemmer af holdledelse i kampprotokollen.
  Kun de personer, der er noteret i kampprotokollen, må opholde sig i holdets eget udskiftningsområde. Med undtagelse af time out, må medlemmer af holdledelsen ikke betræde banen uden dommernes tilladelse. Al vejledning skal foregå fra holdets eget udskiftningsområde, hvor medlemmerne af holdledelsen skal opholde sig under kampen. Før kampen skal et medlem af holdledelsen underskrive kampprotokollen, hvorefter der ikke må foretages ændringer i denne. Efter kampstart er ingen tilføjelser tilladt på kampprotokollen, med undtagelse af mulige rettelse af ukorrekt trøjenummer. Hvis et medlem af holdledelsen også er opført i kampprotokollen som spiller, skal han altid betragtes som spiller i situationer vedrørende forseelser i udskiftningsområdet.

306. Dommerne

 1. En kamp skal ledes og styres af to ligeværdige dommere.
  Dommerne har ret til at afbryde en kamp, hvis der er en betydelig risiko for, at kampen ikke kan fortsættes i henhold til reglerne.

307. Sekretariatet

 1. Et sekretariat skal være til stede.
  Sekretariatet skal være neutralt og har ansvaret for kampprotokollen, tidtagning og eventuelle speakeropgaver.

4. Udstyr

401. Spillernes påklædning

 1. Alle spillere skal bære en spilledragt bestående af trøje, korte bukser og knæstrømper. Damespillere må bære nederdel eller kjoler (trøje og nederdel ud i et) i stedet for shorts.
  Spillere fra samme hold skal bære helt ens spilledragter. En spilledragt må have en hvilken som helst farvekombination, dog må trøjerne ikke være grå. Hvis holdenes spilledragter, efter dommernes skøn, ikke tydeligt adskiller sig fra hinanden, er udeholdet forpligtet til at skifte. Strømperne skal være parvis ens og trukket op til knæene. Hvis det er besluttet af det administrerende forbund, skal strømperne klart adskille sig fra hinanden holdvis.
 2. Alle målmænd skal bære trøje og lange bukser.
 3. Alle trøjer skal være nummererede.
  Et holds trøjer skal nummereres med forskellige hele tal i tydelige og synlige arabertal på såvel ryg som bryst. Rygnumrene skal være mindst 200 mm høje og brystnumrene mindst 70 mm høje. Trøjerne må have et hvilket som helst nummer fra og med 1 til og med 99, dog må markspillere ikke bære nummer 1. Hvis en spiller bærer ukorrekt nummer skal kampprotokollen rettes til det korrekte, og hændelsen skal rapporteres til det administrative forbund.
 4. Alle spillere skal bære sko.
  Skoene skal være af indendørs sportsmodel. Strømper ud over skoene er ikke tilladt. Hvis en spiller mister en eller begge sko under spillet, må han fortsat deltage i spillet indtil næste afbrydelse.

402. Dommernes påklædning

 1. Dommerne skal bære trøje, sorte shorts og sorte knæstrømper.
  Farvekombinationen på dommernes dragter skal være ens.

403. Specielt vedrørende målmandens udstyr

 1. Målmanden må ikke bruge stav.
 2. Målmanden skal bære en hjelm, som er afmærket i overensstemmelse med IFFs Materiale Reglement.
  Dette gælder kun på banen under spil. Ændring af masken er ikke tilladt, dog er det tilladt at male masken.
 3. Målmanden må bruge alle former for beskyttelsesudstyr, dog må den ikke indeholde dele, der har til hensigt at dække målet.
  Hjelm og tynde handsker er tilladt. Alle former for klæbende eller friktionshæmmende midler er forbudt. Det er ikke tilladt at opbevare genstande på eller i målet. Målmanden må ikke bære udstyr der dækker mere end målmandens krop, fx skulderpuder.

404. Specielt vedrørende holdkaptajnens udstyr

 1. Holdkaptajnen skal bære armbind.
  Armbindet skal bæres på overarmen og skal være klart synligt. Tape er ikke tilladt som armbind.

405. Personligt udstyr

 1. En spiller må ikke bære udstyr, der kan forårsage skader.
  Dette inkluderer beskyttelses- eller medicinsk udstyr, ure, øreringe, beskyttelsesbriller etc. Dommerne afgør, hvad der skal betragtes som farligt. Beskyttelsesudstyr skal, hvis det er muligt, bæres under tøjet. Med mindre andet er defineret af det administrativt forbund, skal synlige dele af undertrøjer, underbukser, varmebukser og kompressionstøj være i samme farve som som spillerdragten. For benpåklædning er det tilladt bruge sort. Med undtagelse af elastisk pandebånd uden knuder er hovedbeklædning ikke tilladt. Alle former for lange bukser er ikke tilladt for markspillere. Dispensationer kan kun gives efter skriftlig ansøgning til administrativt forbund.
 2. Hvis en spiller brugerbeskyttelsesbriller skal disse være i henhold til IFFs Materiale reglement, og afmærket i overensstemmelse med dette.
  Det er ikke tilladt at ændre på brillerne. Hvis en spiller mister brillerne under spillet, må han fortsat deltage i spillet indtil næste afbrydelse

406. Staven

 1. Staven skal være godkendt af IFF og være afmærket i overensstemmelse med denne godkendelse.
  Med undtagelse af forkortelse, er ændringer af skaftet ikke tilladt. Skaftet må bevikles over gribemærket, men ingen officielle mærker må tildækkes.
 2. Bladet må ikke være skarpt og bladets hook (krumning) må ikke overstige 30 mm.
  Med undtagelse af hooket, er ændringer af bladet ikke tilladt. Hooket måles som afstanden fra bladets højeste, indvendige punkt og til den plane overflade hvorpå staven ligger. Udskiftning af blad er tilladt, hvis det nye blad er godkendt sammen med staven, og er af samme mærke men det nye blad må ikke gøres svagere. Det er tilladt at tape overgangen mellem bladet og skaftet, men ikke mere end 10 mm af den synlige del af bladet må tildækkes.

407. Dommernes udstyr

 1. Dommerne skal være udstyret med en plastic fløjte i medium størrelse, måleudstyr og rødt kort.
  Det administrerende forbund kan give dispensation til andre typer fløjter.

408. Sekretariatets udstyr

 1. Sekretariatet skal have det udstyr der er nødvendigt, i henhold til deres ansvarsområder.

409. Kontrol af udstyr

 1. Dommerne træffer alle afgørelser vedrørende kontrol og måling af udstyr.
  Inspektion skal finde sted før og under kampen. Ukorrekt udstyr, inklusiv defekte stave, med undtagelse af måling af ukorrekt hook opdaget før kampen eller under skal korrigeres af den pågældende spiller, som herefter må deltage i kampen. Forseelser vedrørende spillerdragt, skal ikke medføre mere end én udvisning pr. hold pr. kamp, dog skal alle tilfælde af ukorrekt udstyr indrapporteres. Kun den spiller, hvis udstyr skal kontrolleres, og de to holdkaptajner, må opholde sig ved sekretariatet underkontrollen. Efter kontrollen genoptages spillet i henhold til den situation, der var skyld i afbrydelsen.
 2. Måling af hook, kontrol af IFFs godkendelsesmærkat på en stav eller visiret på en målmandshjelm og kontrol af blad/stav kombination kan begæres af holdkaptajnen.
  Holdkaptajnerne har også ret til at påpege andre ukorrektheder ved modspillernes udstyr overfor dommerne, men i sådanne tilfælde er det dommernes afgørelse, hvorvidt der skal gribes ind. Begæring af måling af hook og kontrol af blad/stav kombination kan ske på ethvert tidspunkt, men skal først udføres ved førstkommende spilafbrydelse. Hvis begæring om kontrol fremsættes under en spilafbrydelse, skal den straks gennemføres, også i forbindelse med mål og straffeslag, medmindre det efter dommernes skøn vil påvirke modstanderholdet negativt. I dette tilfælde skal kontrollen foretages i den næstkommende spilafbrydelse. Dommerne er forpligtet til at kontrollere hook eller blad/stav kombination på begæring af holdkaptajnen, men der tillades kun én måling pr. hold pr. afbrydelse. Kun den spiller, hvis udstyr skal kontrolleres, og de to holdkaptajner, må opholde sig ved sekretariatet under målingen. Efter kontrollen genoptages spillet i henhold til den situation, der var skyld i afbrydelsen.

5. Dødboldsituationer

501. Generelle regulativer vedrørende dødboldsituationer

 1. Når spillet har været afbrudt, skal det genoptages med en dødboldsituation, i henhold til den situation der var årsag til afbrydelsen.
  Dødboldsituationer omfatter face-off, indslag, frislag og straffeslag.
 2. Dommerne skal bruge ét fløjtesignal, vise de foreskrevne tegn og markere stedet for dødboldsituationen. Efter fløjtesignalet må bolden spilles, hvis den ligger stille på det korrekte sted.
  Dommerne skal først vise konsekvenstegn og herefter forseelsestegn. Forseelsestegn skal kun anvendes når dommerne anser det som nødvendigt, dog altid i forbindelse med udvisning og straffeslag. Hvis det, efter dommernes skøn, ikke har indvirkning på spillet, behøver bolden ikke at ligge helt stille eller være på præcis det korrekte sted ved indslag og frislag.
 3. En dødboldsituation må ikke forsinkes unødvendigt.
  Dommerne afgør, hvad der skal betragtes som unødig forsinkelse. Hvis en dødboldsituation forsinkes, skal dommerne, hvis det er muligt, informere spilleren, før der gribes ind.

502. Face-off (802)

 1. Der skal foretages et face-off på midtpunktet ved start af en ny periode og for at bekræfte et korrekt scoret mål.
  Et mål skal ikke bekræftes med et face-off, hvis det er scoret i forlænget spilletid eller på et straffeslag efter en periode eller efter kampen er afsluttet. Når et face-off tages fra midtpunktet, skal hvert hold være på egen banehalvdel.
 2. Hvis spillet afbrydes uden at et af holdene kan tilkendes indslag, frislag eller straffeslag, skal spillet genoptages med et face-off.
 3. Et face-off skal tages på det face-off punkt, der er nærmest det sted, hvor bolden befandt sig da spillet blev afbrudt.
 4. Alle spillere, undtaget dem der tager face-off, skal straks og uden opfordring fra dommerne placere sig mindst 3 m fra bolden, staven medregnet.
  Det er dommernes ansvar at kontrollere at holdene er parat og spillerne har indtaget korrekt position før et face-off.
 5. Bolden skal spilles med staven og skal tages af en markspiller fra hvert hold. Spillerne skal placeres med front mod den korte ende af modstandernes banehalvdel og må ikke have fysisk kontakt før face-off. Fødderne skal placeres vinkelret på midterlinjen og begge fødder skal have samme afstand til midterlinjen. Staven skal holdes med normal fatning med begge hænder over gribemærket. Bladene skal placeres vinkelret på midterlinjen på hver side af bolden, men uden at røre denne.
  Ved normal fatning forstås den måde, hvorpå spilleren holder staven under spil. Det forsvarende holds spiller vælger, på hvilken side af bolden, han ønsker at placere staven. Hvis der er face-off på midterlinjen vælger udeholdets spiller, på hvilken side af bolden, han ønsker at placere staven. Bolden skal placeres midt for bladet. I tilfælde af strid i forbindelse med udskiftning inden et face-off, er udeholdet forpligtet til at foretage deres udskiftning først.
 6. Face-off må gå direkte i mål.

503. Situationer der medfører face-off

 1. Når bolden uforsætligt beskadiges.
 2. Når bolden ikke kan spilles på korrekt vis.
  Dommerne skal, før spillet afbrydes, give spillerne en rimelig mulighed for at spille bolden.
 3. Når dele af banden adskilles og bolden kommer i nærheden af det pågældende sted.
 4. Når målet uforsætligt flyttes og ikke indenfor rimelig tid kan placeres korrekt.
  Det er målmandens ansvar at sørge for at målet placeres korrekt så snart det skønnes muligt.
 5. Når en skadet spiller påvirker spillet eller ved alvorlig spillerskade.
  Det er dommernes afgørelse, hvad der skal betragtes som en alvorlig spillerskade, men så snart dette formodes skal spillet straks afbrydes.
 6. Når en uforudset situation indtræffer under spillet.
  Det er dommernes afgørelse, hvad der skal betragtes som en uforudset situation, dog omfatter det blandt andet altid når uautoriserede personer eller genstande kommer på banen, når lyset helt eller delvist går ud, hvis slutsignalet lyder ved en fejltagelse, hvis en ødelagt stav giver en farlig situation eller har direkte indflydelse på spillet og hvis en dommer rammes af bolden og det har afgørende indflydelse på spillet.
 7. Når et mål underkendes, til trods for at der ikke er begået en forseelse, der medfører frislag.
  Dette inkluderer når bolden går i mål uden at passere mållinjen frontalt.
 8. Når et straffeslag ikke resulterer i mål.
  Dette inkluderer når et straffeslag er udført ukorrekt.
 9. Når dommerne ikke kan afgøre hvem der skal have fordel af et indslag eller frislag.
  Dette inkluder når spillere fra begge hold samtidig begår en forseelse.
 10. Når dommerne vurderer deres afgørelse som værende ukorrekt.
 11. Når det ikke-fejlende hold under en afventende udvisning, efter dommerens vurdering, prøver at trække tiden.
  Holdet skal, hvis muligt, advares af dommeren, før spillet afbrydes

504. Indslag (803)

 1. Når bolden forlader banen, skal det ikke-fejlende hold tildeles et indslag.
  Som det fejlende hold anses det hold hvis spiller eller spillers udstyr sidst rørte bolden før den forlod banen. Dette omfatter også når en spiller, for at få bolden væk fra målet, slår på nettet uden at ramme bolden.
 2. Et indslag skal tages fra det sted hvor bolden forlod banen, 1,5 m fra banden, dog aldrig bag mållinjens tænkte forlængelse.
  Hvis det, efter dommernes skøn, ikke påvirker spillet, behøver bolden ikke at ligge helt stille eller være placeret på præcis det korrekte sted. Hvis et hold får en fordel ved at tage et indslag tættere end 1,5 m fra banden, skal dette tillades. Et indslag bag mållinjens tænkte forlængelse skal tages fra det nærmeste face-off punkt. Når bolden berører loftet eller genstande over banen, skal indslaget tages 1,5 m fra banden i samme afstand fra midterlinjen.
 3. Modspillerne skal straks, og uden opfordring fra dommerne, placere sig mindst 3 m fra bolden, staven medregnet.
  Spilleren der tager indslaget behøver ikke at afvente at modspillerne indtager den korrekte placering, men hvis bolden sættes i spil, mens modspillerne på korrekt vis forsøger at indtage den rigtige placering, skal der ikke gribes ind.
 4. Bolden skal spilles med staven. Bolden skal slås, ikke trækkes, svirpes eller løftes i spil.
 5. Spilleren der har taget indslaget, må ikke røre bolden igen, før den har rørt en anden spiller eller en andens spillers udstyr.
 6. Et indslag må gå direkte i mål.

505. Situationer, der medfører indslag

 1. Når bolden passerer ud over banden eller rammer loftet eller andre genstande over banen.

506. Frislag (804)

 1. Når der begås en forseelse der medfører frislag, skal et frislag tildeles det ikke-fejlende hold. I forbindelse med forseelser, der medfører frislag, skal fordelsreglen anvendes, når det er muligt.
  Fordelsreglen indebærer, at hvis det ikke-fejlende hold efter en forseelse stadig har kontrol over bolden, skal de gives muligheden for at spille videre, hvis det giver dem en større fordel end et frislag. Hvis fordelsreglen bruges, og spillet afbrydes fordi det ikke-fejlende hold mister kontrollen over bolden, skal frislaget tages på det sted, hvor den sidste forseelse fandt sted.
 2. Et frislag skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, men aldrig bag mållinjernes tænkte forlængelser eller tættere på målmandsfeltet end 3,50 m.
  Hvis det, efter dommernes skøn, ikke påvirker spillet, behøver bolden ikke at ligge helt stille eller være placeret på præcis det korrekte sted. Et frislag begået tættere end 1,50 m fra banden må flyttes til denne afstand. Et frislag bag mållinjens tænkte forlængelse skal tages fra det nærmeste face-off punkt. Et frislag tættere end 3,50 m fra målmandsfeltet, skal flyttes ud til en afstand af 3,50 m fra målmandsfeltet langs en tænk linje fra midten af mållinjen og gennem stedet hvor forseelsen blev begået. hvilket giver 0,50 m til forsvarsmuren og 3 m afstand til frislaget. Når et frislag er flyttet 3,50 m fra målmandsfeltet, har det forsvarende hold ret til at opstille en forsvarsmur lige udenfor målmandsfeltet. Hvis det angribende hold forhindrer eller obstruerer dette, skal det forsvarende hold tilkendes et frislag. Det angribende hold er ikke forpligtet til at vente på, at det forsvarende hold opstiller en forsvarsmur og har også ret til at placere deres spillere foran forsvarsmuren.
 3. Modspillerne skal straks, og uden opfordring fra dommerne, placere sig mindst 3 m fra bolden, staven medregnet.
  Spilleren der tager frislaget behøver ikke at afvente at modspillerne indtager den korrekte placering, men hvis bolden sættes i spil mens modspillerne på korrekt vis forsøger at indtage den rigtige placering, skal der ikke gribes ind.
 4. Bolden skal spilles med staven. Bolden skal slås, ikke trækkes, svirpes eller løftes i spil.
 5. Spilleren der tager frislaget må ikke røre bolden igen, før den har rørt en anden spiller eller en anden spillers udstyr.
 6. Et frislag må gå direkte i mål.

507. Forseelser, der medfører frislag

 1. Når en spiller slår på, låser, løfter, sparker til en modspillers stav (901, 902, 903, 912)
  Hvis dommeren skønner, at spilleren har spillet bolden før han rammer modspillerens stav, skal der ikke skrides ind.
 2. Når en spiller holder en modspiller eller en modspillers stav. (910)
 3. Når en markspiller løfter bladet på sin stav over hoftehøjde i tilbagesvinget, før han rammer bolden, eller i fremadsvinget efter han har ramt bolden (904)
  Dette inkluderer skudfinter. Et for højt sving er tilladt, hvis der ikke er andre spiller i nærheden, og der ikke er risiko for at blive ramt. Hoftehøjde skal vurderes som hoftens højde på den pågældende spiller i opretstående stilling.
 4. Når en markspiller bruger en hvilken som helst del af staven, fod eller underben til at spille, eller forsøge at spille, bolden over knæhøjde. (904, 913)
  At stoppe bolden med låret regnes ikke for at spille bolden over knæhøjde, medmindre det anses som farligt. Knæhøjde skal som altid vurderes i forhold til opretstående stilling på den pågældende spiller – markeres på samme måde som høj stav.
 5. Når en markspiller placerer sin stav, sin fod eller sit ben mellem en modspillers ben eller fødder. (905)
 6. Når en spiller, der har bolden under kontrol eller forsøger at nå den, på anden måde end skulder mod skulder presser eller skubber en modspiller. (907)
 7. Når en spiller, der har bolden under kontrol, forsøger at nå den eller forsøger at opnå en bedre position bevæger sig baglæns ind i en modspiller eller forhindrer en modspiller i at bevæge sig i den retning der var intentionen. (908, 911)
  Dette inkluderer når det angribende hold forhindrer eller obstruerer opstillingen af en forsvarsmur, når et frislag er dømt nærmere end 3,50 m fra målmandsfeltet.
 8. Når en markspiller betræder målvogterfeltet eller i området, hvor målet normalt står. (914)
  Det er tilladt for en markspiller at passere gennem målvogterfeltet, hvis det efter dommerens skøn ikke har indflydelse på spillet, og målvogteren ikke forhindres i sine bevægelser. Hvis en forsvarsspiller betræder målvogterfeltet, befinder sig i målet eller hvis målet er flyttet i det område, hvor målet skulle have stået, når der skydes direkte på mål på et frislag, tilkendt det angribende hold, skal der dømmes straffeslag. En markspiller regnes for at betræde målvogterfeltet, når en hvilken som helst del af kroppen rører gulvet indenfor målvogterfeltet. Hvis det kun er markspillerens stav, der befinder sig i målvogterfeltet, regnes spilleren ikke som værende i målvogterfeltet. Linjerne hører med til målvogterfeltet.
 9. Når en markspiller forsætligt flytter modstandernes mål. (914)
 10. Når en markspiller passivt forhindrer målvogterens udkast. (915)
  Det skal kun betragtes som en forseelse, hvis markspilleren er i målfeltet eller tættere på målvogteren end 3 m målt fra det sted, hvor målvogteren opnår kontrol over bolden. Passivt skal forstås som uforsætligt eller ved at undlade at bevæge sig.
 11. Når en markspiller hopper og stopper bolden. (916)
  Det betragtes som at hoppe, når begge fødder har forladt gulvet. At løbe regnes ikke for at hoppe. Det er tilladt for spilleren at hoppe over bolden, ligesom spilleren må spille bolden, røre den og stoppe den under knæhøjde. Knæhøjde vurderes som knæets højde på den pågældende spiller i opretstående stilling.
 12. Når en markspiller, der er placeret uden for banen, spiller bolden. (Intet forseelsestegn)
  En spiller betragtes som værende placeret uden for banen, når spilleren har den ene eller begge fødder uden for banen. Hvis en spiller, i forbindelse med udskiftning, er placeret udenfor banen og spiller bolden, skal det betragtes som spil med for mange spillere på banen. Hvis en spiller, der ikke er i gang med udskiftning, spiller bolden fra udskiftningsområdet, skal det betragtes som sabotage af spillet. Det er tilladt at løbe uden for banen, men bolden må ikke spilles herfra.
 13. Når en målvogter har forladt målfeltet i forbindelse med udkast. (917)
  I dette tilfælde skal målvogteren ikke betragtes som markspiller. Målfeltet betragtes som forladt, når målvogteren ikke længere er i berøring med gulvet indenfor målfeltet. Udkast betragtes som udført, når målvogteren har sluppet bolden, og hvis målvogteren herefter forlader målfeltet, skal der ikke gribes ind. Denne regel gælder også, hvis målvogteren tager bolden i målfeltet og efterfølgende glider ud af målfeltet. Linjerne hører med til målfeltet.
 14. Når en målvogter kaster eller sparker bolden over midterlinjen. (917)
  Det skal kun betragtes som en forseelse, hvis bolden ikke rører gulvet, banden, en anden spiller eller en anden spillers udstyr, før den passerer midterlinjen.
 15. Når et face-off, indslag eller frislag ikke udføres korrekt eller forsætligt forsinkes. (918)
  Dette inkluderer, når det ikke-fejlende hold tager bolden med, når spillet afbrydes, når bolden trækkes, svirpes eller løftes i spil, og når en spiller forsinker et face-off. Hvis et indslag eller frislag bliver taget fra det forkerte sted, eller hvis bolden ikke ligger helt stille, skal det tages om, medmindre det efter dommerens skøn ikke har indvirkning på spillet.
 16. Når en målvogter har bolden under kontrol i mere end 3 sekunder. (924)
  Hvis målvogteren lægger bolden ned og tager den op igen, skal det betragtes som om, målvogteren hele tiden har haft kontrol over bolden.
 17. Når en målvogter modtager en aflevering eller tager bolden fra en markspiller fra sit hold. (924)
  Dette skal kun betragtes som en forseelse, hvis bolden, efter dommerens skøn, er spillet. At modtage betyder, at målvogteren rører bolden enten med hånd eller arm, også efter eventuelt at have rørt eller stoppet bolden med en anden kropsdel. En målvogter må modtage en aflevering fra sit hold, hvis vedkommende fuldstændig har forladt målfeltet, stopper bolden, går tilbage i målfeltet og samler bolden op. Det skal ikke regnes som en aflevering til målvogteren, da målvogteren anses som markspiller i spilsituationen. En tilbagelægning til målvogteren anses ikke som en oplagt scoringschance og kan derfor ikke medføre straffeslag.
 18. Når der idømmes en udvisning under spillet. (Foreskrevne forseelsestegn)
  Frislaget skal tages, hvor forseelsen blev begået. Hvis dommerne ikke er i stand til at vurdere, hvor forseelsen fandt sted, skal frislaget tages på det nærmeste face-off punkt i forhold til, hvor spillet blev afbrudt.
 19. Når en spiller forsinker spillet. (924)
  Dette omfatter, når en markspiller for at vinde tid placerer sig selv mod banden eller målet på en sådan måde, at modspillerne ikke er i stand til at spille bolden på en korrekt måde. Det omfatter også, når målvogteren blokerer bolden gennem målnettet. Spilleren skal, hvis det er muligt, informeres, før dommerne skrider ind.
 20. Når et hold forsinker spillet (924)
  Dette omfatter, når et hold systematisk spiller passivt bag eget mål. Holdet skal, hvis det er muligt, informeres, før dommerne skrider ind.
 21. Når en markspiller spiller bolden med hovedet (921)
 22. Når en afventende udvisning effektueres, fordi det fejlende hold spiller eller opnår kontrol over bolden.
  Frislaget tages på det nærmeste face-off-punkt i forhold til, hvor der er opnået kontrol med bolden.

508. Straffeslag (806)

 1. Når der begås en forseelse, der medfører straffeslag, skal det ikke-fejlende hold tilkendes et straffeslag.
 2. Et straffeslag skal startes med staven og tages fra midtpunktet.
  Straffeslaget starter med dommerens fløjt og slutter med det næste fløjt fra dommeren.
 3. Alle spillere, med undtagelse af den spiller, der skal tage straffeslaget og den forsvarende målmand skal være i deres udskiftningsområde under hele straffeslaget. Målmanden skal være på mållinjen når straffeslaget starter.
  I tilfælde af strid om hvem der først skal gå på banen, er målmanden forpligtiget til dette. Målmanden må ikke erstattes af en markspiller. Hvis målmanden begår en forseelse under straffeslaget, skal der dømmes et nyt straffeslag og eventuel foreskreven udvisning skal idømmes. Hvis en anden spiller eller medlem af holdledelsen fra det fejlende hold begår en forseelse under udførelsen af straffeslaget, skal der dømmes et nyt straffeslag. Hvis en anden spiller eller medlem af holdledelsen fra det ikkefejlende hold begår en forseelse under udførslen af straffeslaget, skal straffeslaget betragtes som værende ukorrekt udført.
 4. Spilleren, der tager straffeslaget, må røre bolden et ubegrænset antal gange og være i en fortsat fremadgående bevægelse mod målet.
  Fortsat betyder at det ikke er tilladt spilleren og bolden at stoppe helt op eller ændre retning væk fra målet på samme tid. Så snart målmanden har rørt bolden, eller bolden har rørt stolper eller overligger på målet, må spilleren der udfører straffeslaget ikke røre bolden igen under straffeslaget. Spilletiden skal være stoppet under udførelsen af straffeslaget.
 5. En spiller, der er blevet idømt en større holdstraf, skal opholde sig på udvisningsbænken under udførelsen af straffeslaget.
  Hvis en spiller idømmes en matchstraf, skal holdkaptajnen vælge en markspiller, der ikke allerede er udvist, til at afsone holdstraffen.

509. Afventende straffeslag

 1. Afventende straffeslag skal anvendes, når det ikke-fejlende hold, efter en forseelse, der medfører straffeslag, stadig har kontrol over bolden og en oplagt målchance stadig er til stede.
  Afventende straffeslag kan anvendes ved forseelser der medfører udvisning, også selv om en afventende udvisning allerede er under afvikling. Under et afventende straffeslag, skal alle frislag begået af det fejlende hold føre til en udvisning for gentagne forseelser. Gentagne forseelser skal straffes med udvisning for den forseelse den er idømt for. Alle udvisninger skal afsones af den spiller der har begået dem.
 2. Afventende straffeslag skal give det ikke-fejlende hold mulighed for at fortsætte angrebet så længe den oplagte målchance stadig er til stede.
  Et afventende straffeslag skal også udføres efter afslutningen af en periode eller kamp. Hvis det ikke-fejlende hold scorer et korrekt mål under det afventende straffeslag, skal målet anerkendes og straffeslaget annulleres.

510. Forseelser, der medfører straffeslag

 1. Når en oplagt målchance ødelægges eller forhindres i at opstå, fordi det forsvarende hold begår en forseelse, der medfører frislag eller udvisning. (Foreskrevne forseelsestegn)
  Dommerne afgør, hvad der skal betragtes som en oplagt målchance. Forseelser begået i målfeltet skal ikke automatisk medføre straffeslag. Der skal dømmes straffeslag, hvis det forsvarende hold under en oplagt målchance forsætligt flytter målet eller forsætligt spiller med for mange spillere på banen. Hvis en forsvarsspiller betræder målmandsfeltet, befinder sig i målet eller hvis målet er flyttet, i det område hvor målet skulle have stået, når der skydes direkte på mål på et frislag, tilkendt det angribende hold, skal der dømmes straffeslag.

6. Udvisninger

601. Generelle regulativer for udvisninger

 1. Når der begås en forseelse, der medfører udvisning, skal den fejlende spiller udvises. Hvis en forseelse, efter dommernes skøn, ikke er begået forsætlig, skal spilleren ikke straffes.
  Hvis dommerne ikke kan udpege den spiller, der har forset sig, eller hvis forseelsen er begået af et medlem af holdledelsen, skal holdkaptajnen udpege en markspiller, som ikke allerede er udvist, til at afsone udvisningen. Hvis holdkaptajnen er udvist eller nægter at udpege en markspiller, vælger
  dommerne en spiller, der skal afsone udvisningen.
  Alle udvisninger, der bliver effektueret, skal noteres i kampprotokollen med tidspunktet for udvisningen, spillerens nummer, typen af udvisning og årsagen til udvisningen. Hvis en udvist spiller, på grund af en skade, bliver erstattet af en anden spiller på udvisningsbænken, skal numrene på begge spillere noteres i kampprotokollen, med nummeret på den spiller, som afsoner udvisningen, i parentes.
  Hvis en forseelse, der medfører udvisning, bliver begået under en afbrydelse af spillet, genoptages spillet i henhold til den situation som var skyld i afbrydelsen.
  En udvist holdkaptajn mister retten til at tale med dommerne, medmindre han bliver tiltalt af dem.
 2. En udvist spiller skal opholde sig på udvisningsbænken under hele udvisningen.
  En spiller der er udvist under en straffeslagskonkurrence efter forlænget spilletid skal ikke opholde sig på udvisningsbænken.
  En udvisning, der ikke er udløbet efter ordinær spilletid, skal fortsætte i den forlængede spilletid. Alle udvisninger, med undtagelse af matchstraffe, annulleres når kampen, inkl. evt. forlænget spilletid, er forbi. En udvist spiller skal være på den samme side af midterlinjen som hans eget hold, medmindre sekretariatet og udvisningsbænkene er på samme side som holdenes udskiftningsområder. En udvist spiller må ikke deltage i time out. Under den ordinære spilletid må en udvist spiller forlade udvisningsbænken i pauserne. En udvist spiller må ikke forlade udvisningsbænken i pausen mellem den ordinære og den forlængede spilletid. En spiller, hvis udvisning udløber, skal straks forlade udvisningsbænken, medmindre antallet af udvisninger til hans eget hold gør dette umuligt eller hvis den udvisning, der er udløbet, er en personlig straf. En målmand, hvis udvisning udløber, må ikke forlade udvisningsbænken før næste afbrydelse af spillet.
  En udvist spiller, der er skadet, må erstattes på udvisningsbænken af en markspiller, som ikke allerede er udvist. Hvis den skadede spiller kommer på banen igen før udvisningen er udløbet, skal han idømmes matchstraf 2.
  Hvis en spiller bliver sendt for tidligt på banen ved en fejl og fejlen opdages under ordinær spilletid, skal spilleren tilbagevises til udvisningsbænken. Spilleren skal ikke idømmes yderligere udvisning, og skal på banen igen, når den resterende del af udvisningstiden er afsonet.
 3. Hvis en målvogter idømmes en eller flere mindre holdstraffe, skal holdkaptajnen udpege en markspiller, der ikke allerede er udvist til at afsone udvisningen.
  Hvis en målvogter idømmes en større holdstraf eller en personlig straf skal vedkommende selv afsone straffen.
  Hvis en målvogter idømmes en eller flere mindre holdstraffe under afsoning af eller i forbindelse med en større holdstraf eller en personlig straf, skal vedkommende selv afsone straffene.
  Hvis en målvogter selv afsoner straffe, og der ikke er en reservemålvogter til rådighed, har holdet maksimalt 3 minutter til at iføre en markspiller korrekt målvogterudstyr. Tiden må ikke bruges på opvarmning. Den nye målvogter skal markeres i kampprotokollen, ligesom tidspunktet for målvogterskiftet skal noteres. Når udvisningen udløber, må målvogteren ikke betræde banen, før spillet er afbrudt, derfor skal holdkaptajnen udpege en markspiller, der ikke allerede er udvist, til at ledsage målvogteren til udvisningsbænken for at kunne træde ind på banen, når udvisningen udløber. Kun den udviste spiller skal noteres i kampprotokollen. Dommerne skal, sammen med sekretariatet, hjælpe målvogteren, hvis udvisning er udløbet under spillet, med at forlade udvisningsbænken, så snart spillet er afbrudt.
 4. Udvisningstiden skal synkroniseres med spilletiden.

602. Afventende udvisning

 1. Alle udvisninger kan afventes. En afventende udvisning skal anvendes, når det ikke-fejlende hold stadig har kontrol over bolden, efter der er begået en forseelse, der medfører udvisning. Der kan kun afventes én udvisning af gangen, med undtagelse af, når et hold har en oplagt målchance.
 2. En afventende udvisning indebærer, at det ikke-fejlende hold får mulighed for at fortsætte deres angreb, indtil det fejlende hold opnår kontrol over bolden, eller spillet afbrydes.
  En afventende udvisning skal også effektueres efter afslutningen på en periode eller på kampen.
  Hvis en afventende udvisning effektueres, fordi det fejlende hold opnår kontrol over bolden, skal spillet genoptages med et frislag.
  Det ikke-fejlende hold skal bruge en afventende udvisning til konstruktivt angrebsspil. Hvis dommerne skønner, at et hold forsøger at vinde tid, skal spillerne informeres om dette. Hvis holdet stadig ikke forsøger at angribe, skal spillet afbrydes, udvisningen skal effektueres, og spillet genoptages med et face-off.
  Hvis en afventende udvisning effektueres på grund af en hvilken som helst anden spilafbrydelse, skal spillet genoptages i henhold til den situation, der var årsag til afbrydelsen.
  Hvis det ikke-fejlende hold scorer under en afventende udvisning, skal målet godkendes, og den senest idømte afventende 2 minutters holdstraf skal ikke effektueres. Alle andre udvisninger skal ikke påvirkes.
  Hvis det fejlende hold scorer under en afventende udvisning, skal målet annulleres, og spillet skal genoptages med et face-off.
  Hvis det ikke-fejlende hold scorer selvmål under en afventende udvisning, skal målet godkendes.

603. Holdstraf

 1. Varigheden af en holdstraf er 2 minutter.
 2. En holdstraf skal påvirke holdet, og derfor må den udviste spiller ikke erstattes på banen under udvisningen.
 3. Der kan kun måles én holdstraf pr. spiller og to holdstraffe pr. hold på samme tid.
  Alle holdstraffe skal måles i den rækkefølge de er givet. En spiller, hvis udvisning ikke kan måles, skal opholde sig på udvisningsbænken fra det øjeblik udvisningen bliver effektueret. Hvis et hold, idømmes mere end én holdstraf yderligere på samme tid, er det dommeren der bestemmer i hvilken rækkefølge de nye udvisninger skal måles, dog skal de korteste straffe altid måles før de længere.
 4. Et hold, der har mere end to spillere idømt holdstraf, skal stadigvæk have mulighed for at spille med 4 spillere på banen.
  Holdet skal spille med 4 spillere på banen, indtil holdet kun har én holdstraf, der bliver målt. En spiller, hvis udvisning udløber før det sker, skal blive på udvisningsbænken indtil spillet afbrydes, eller hvis det sker før, at yderligere holdstraffe udløber, så holdet kun har én holdstraf, der bliver målt. Spillerne skal forlade udvisningsbænken i den rækkefølge, deres udvisninger udløber, dog skal reglen om antallet af spillere på banen altid overholdes. Dommerne skal, sammen med sekretariatet, være spillere, hvis udvisning er udløbet under spillet, behjælpelige med at kunne forlade udvisningsbænken så snart spillet er afbrudt.
 5. Hvis en spiller, der er idømt holdstraf, begår yderligere forseelser, der medfører udvisning, skal alle udvisninger afsones i sammenhæng.
  Dette gælder uanset om den første udvisning er startet eller ej. Hvis en holdstraf allerede bliver målt, og spilleren idømmes endnu en udvisning, skal målingen af den første udvisning ikke påvirkes, men fortsætte derfra hvor den er nået til, inden den nye forseelse blev begået.
  I sammenhæng betyder, at så snart spillerens første holdstraf udløber eller annulleres, skal målingen af den næste begynde, medmindre holdet har andre holdstraffe, der endnu ikke bliver målt, og som er idømt i mellem spillerens holdstraffe.
  En spiller kan idømmes et ubegrænset antal holdstraffe. Hvis en spiller er idømt en personlig straf, skal alle hans holdstraffe være udløbet eller annulleret, før målingen af den personlige straf må starte.
  Hvis en spiller, der afsoner en personlig straf, idømmes en holdstraf, skal målingen af den resterende del af den personlige straf afbrydes, så snart det er muligt at måle holdstraffen, målingen af den personlige straf fortsætter når holdstraffen er udløbet eller annulleret. Holdkaptajnen vælger en markspiller, der ikke allerede er udvist, til at følge spilleren på udvisningsbænken, så denne kan komme på banen, når holdstraffen udløber. Hvis en udvist spiller begår en forseelse, der medfører matchstraf, skal reglerne vedrørende matchstraf også anvendes.
 6. Hvis et hold scorer under en holdstraf, der bliver målt, skal udvisningen annulleres, medmindre modstanderholdet er i undertal på banen, eller holdene spiller med samme styrke.
  Udvisningen bliver ikke annulleret, hvis der bliver scoret enten under en afventende udvisning eller ved scoring på et straffeslag eller under et afventende straffeslag.
 7. Hvis et hold har mere end én holdstraf, skal disse annulleres i samme rækkefølge, som de er givet.
 8. En forseelse, der medfører et straffeslag, skal ikke resultere i en holdstraf, medmindre forseelsen er en større holdstraf eller matchstraf. Alle andre begået forseelser skal blive straffet ifølge forseelsen, og ingen andre udvisninger skal blive påvirket.

604. Mindre holdstraf

 1. En mindre holdstraf består af en holdstraf til spilleren, der begår forseelsen.

605. Forseelser, der medfører en mindre holdstraf

 1. Når en spiller for at opnå en betragtelig fordel eller uden mulighed for at nå bolden slår på, låser, løfter, sparker til stav eller rammer modstanderens krop. (901, 902, 903, 912)
 2. Når en spiller holder en modspiller eller en modspillers stav for at opnå en fordel. (910)
 3. Når en markspiller med en hvilken som helst del af sin stav, med sin fod eller underben spiller bolden over hoftehøjde. (904, 913)
  Hoftehøjde skal vurderes som hoftens højde på den pågældende spiller i opretstående stilling.
 4. Når en spiller gør sig skyldig i hensynsløst spil med staven. (904)
  Dette inkluderer, når spilleren ukontrolleret svinger staven fremad eller bagud eller løfter den over en modspillers hoved på farlig eller forstyrrende vis.
 5. Når en spiller presser eller skubber en modspiller mod banden eller målet. (907)
 6. Når en spiller gør sig skyldig i hensynsløst farligt spil (909)
  Dette inkluderer, når en spiller tackler, fælder eller obstruere en modstander på en hensynsløs måde.
 7. Når en holdkaptajn begærer måling af hook eller kontrol af blad/stav kombination, og det kontrollerede udstyr er korrekt. Det er holdkaptajnen, der skal afsone udvisningen. (Intet forseelsestegn)
 8. Når en markspiller deltager i spillet uden stav. (Intet forseelsestegn)
  Dette inkluderer, når en spiller dropper deres stav på bandeudskiftningsområdet uden at samle den op.
  Dette omfatter ikke målvogteren, der midlertidig betragtes som en markspiller.
 9. Når en markspiller på banen henter en stav fra et andet sted end holdets eget udskiftningsområde. (Intet forseelsestegn)
 10. Når en spiller forsætligt flytter sig for at spærre vejen for en modspiller, som ikke har kontrol over bolden (911, 908)
  Hvis en spiller, der forsøger at opnå en bedre position bevæger sig baglæns ind i en modspiller eller forhindrer en modspiller i at bevæge sig i den retning, der var intentionen, skal der kun dømmes frislag.
 11. Når en markspiller aktivt forhindrer målvogterens udkast. (915)
  Det skal kun betragtes som en forseelse, hvis spilleren er i målfeltet eller tættere på målvogteren end 3 m, målt fra det sted, hvor målvogteren opnår kontrol over bolden. Aktivt vil sige at følge målvogteren eller at forsøge at nå bolden med sin stav.
 12. Når en spiller overtræder 3 m-reglen ved et indslag eller et frislag. (915)
  Hvis et indslag eller et frislag sættes i spil, mens spilleren på korrekt vis forsøger at indtage den rigtige position, skal der ikkegribes ind. Hvis et hold opstiller en forsvarsmur, der ikke har den korrekte afstand, skal der kun udvises én spiller.
 13. Når en markspiller opnår en betydelig fordel i liggende eller siddende stilling stopper eller spiller bolden, eller på anden måde har indflydelse på spillet. (919)
  Dette omfatter også at stoppe eller spille bolden med begge knæ eller en hånd i gulvet. Hånden, der holder staven, skal ikke medregnes.
 14. Når en markspiller stopper eller spiller bolden med deres hånd eller arm. (920, 921)
 15. Når der foretages en fejlagtig udskiftning. (922)
  Spilleren, der forlader banen, skal være på vej over banden, før en ny spiller må træde ind på banen. Hvis forseelsen kun lige akkurat kan registreres, skal der kun gribes ind, hvis spillet påvirkes. Det betragtes også som fejlagtig udskiftning, når en spiller skifter ud uden for holdets udskiftningsområde under afbrydelse af spillet. Det er spilleren, der træder ind på banen, der skal udvises.
 16. Når et hold spiller med for mange spillere på banen. (922)
  Kun én spiller skal udvises.
 17. Når en udvist spiller:
  Uden at betræde banen forlader udvisningsbænken, inden udvisningen udløber eller annulleres.
  Nægter at forlade udvisningsbænken, når udvisningen er udløbet.
  Betræder banen under en afbrydelse af spillet, før udvisningen er udløbet eller annulleret. (925)
  Sekretariatet skal hurtigst muligt informere dommerne om dette. En spiller, hvis udvisning er udløbet, skal ikke forlade udvisningsbænken, hvis antallet af udvisninger på holdet gør det umuligt, eller hvis den udløbne udvisning er en personlig udvisning. En målvogter, hvis udvisning udløber, skal ikke forlade udvisningsbænken før næste afbrydelse af spillet. Hvis en udvist spiller betræder banen under spil, skal det betragtes som sabotage af spillet.
 18. Når et hold systematisk forstyrrer spillet ved at begå gentagne forseelser, der medfører frislag. (923)
  Dette omfatter også, når et hold begår flere mindre forseelser i løbet af kort tid. Spilleren, der begår den sidste forseelse, skal afsone straffen. Under et afventende straffeslag skal alle frislag, begået af det fejlende hold, føre til en udvisning for gentagne forseelser. Gentagne forseelser skal straffes med udvisning for den forseelse, den er idømt for. Alle udvisninger skal afsones af den spiller, der har begået dem.
 19. Når en spiller forsætligt forsinker spillet. (924)
  Dette omfatter, når en spiller fra det fejlende hold slår bolden væk eller fjerner den, når spillet er afbrudt, forsætligt at blokere bolden mod banden eller målet eller forsætligt at beskadige bolden. Dette omfatter også, hvis en forsvarende spiller forsætligt flytter målet.
 20. Når et hold forsætligt forsinker spillet. (924)
  Hvis dommerne skønner, at et hold er tæt på en udvisning, skal holdet, om muligt, informeres om dette, før der gribes ind. Holdkaptajnen vælger en markspiller, der ikke allerede er udvist, til at afsone udvisningen. Dette gælder også, hvis et hold kommer for sent ind efter en pause. Ved slutningen af pausen skal holdet have mindst fire spillere klar for genoptagelse af kampen, og alle udviste spillere skal være på udvisningsbænken.
 21. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen protesterer mod dommernes kendelser, eller når anvisninger til spillerne gives på en forstyrrende eller på anden ukorrekt måde. (925)
  Dette omfatter også, når holdkaptajnen konstant og uden grund vil have begrundet dommernes kendelser. Protester mod dommernes kendelser og anvisninger til spillerne på forstyrrende måde betragtes som spontan og en mindre forseelse i forhold til dårlig opførsel. Dette gælder også, når et medlem af holdledelsen betræder banen uden dommernes tilladelse. Dommerne skal, hvis det er muligt, advare holdledelsen, før der skrides ind.
 22. Når en målvogter, trods henstilling fra dommerne, undlader at korrigere målets placering. (925)
  Det er målvogterens ansvar at korrigere målets placering, så snart det skønnes muligt.
 23. Når en spiller, trods henstilling fra dommerne, undlader at korrigere sit personlige udstyr. (Intet forseelsestegn)
  Dette inkluderer, når det administrative forbund har besluttet, at beskyttelsesbriller er obligatoriske, og en spiller, trods henstilling fra dommerne, undlader at bruge beskyttelsesbrillerne korrekt. Dette inkluderer også, når en spiller undlader at samle tabt personligt udstyr op ved næste spilstop.
 24. Når en spiller, trods henstilling fra dommerne, undlader at fjerne en knækket stav fra banen.
  Spilleren, hvis stav er knækket, er ansvarlig for at fjerne staven ved næste spilafbrydelse. Det er dog tilladt for alle, der deltager i kampen at fjerne en knækket stav under spillet, så længe det foregår på en sikker og kontrolleret måde.
 25. Når en spiller anvender ukorrekt påklædning. (Intet forseelsestegn)
  Forseelser vedrørende påklædning skal ikke medføre mere end én udvisning pr. hold pr. kamp. Dog skal manglende numre på brystet kun indrapporteres til det administrerende forbund. Dommerne skal, hvis muligt, orientere spilleren, før der gribes ind.
 26. Når en målvogter deltager i spillet uden det korrekte udstyr. (Intet forseelsestegn)
  Hvis målvogteren uforsætligt mister hjelmen, skal spillet afbrydes og genoptages med et face-off.

606.  Større holdstraf

 1. En større holdstraf består af to fortløbende holdstraffe til den fejlende spiller.
  Hvis en større holdstraf idømmes i forbindelse med et straffeslag eller et afventende straffeslag, skal reglerne om udvisning i forbindelse med straffeslag også anvendes.

607. Forseelser, der medfører en større holdstraf

 1. Når en markspiller er skyldig i hensynsløst spil med sin stav. Voldelige eller farlige slag med sin stav. (901)
 2. Når en markspiller bruger sin stav til at hægte en modspiller på kroppen. (906)
 3. Når en markspiller kaster sin stav eller andet udstyr på banen i forsøg på at ramme bolden. (909)
 4. Når en spiller er skyldig i hensynsløst fysisk spil. (909)
  Dette inkluderer, når en spiller tackler, kaster sig eller fælder en modstander mod banden eller målet eller på anden måde angriber modstanderen hensynsløst.

608. Personlig udvisning

 1. En personlig straf kan kun idømmes i forbindelse med en holdstraf og skal ikke måles før holdstraffen er udløbet eller bliver annulleret. Et ubegrænset antal personlige udvisninger kan måles samtidigt.
  Hvis en spiller, der afsoner en personlig straf, idømmes en holdstraf, skal målingen af den resterende del af den personlige straf afbrydes, så snart det er muligt at måle holdstraffen, målingen af den personlige straf fortsætter når holdstraffen er udløbet eller annulleret. Holdkaptajnen vælger en markspiller, der ikke allerede er udvist, til at følge spilleren på udvisningsbænken, så denne kan komme på banen, når holdstraffen udløber.
 2. En personlig straf skal kun påvirke spilleren, og han må derfor erstattes på banen under udvisningen.
  Holdkaptajnen skal vælge en markspiller, der ikke allerede er udvist, til at følge spilleren til udvisningsbænken, for at han kan træde ind på banen, når holdstraffen udløber. Kun den straffede spiller skal noteres på kampprotokollen. Når den personlige straf udløber, må spilleren ikke træde ind på banen, før spillet er afbrudt. Hvis et medlem af holdledelsen idømmes en personlig straf, skal denne henvises til tilskuerpladserne i resten af kampen, og holdkaptajnen skal vælge en markspiller, der ikke allerede er udvist, til at afsone holdstraffen.
 3. En spiller eller et medlem af holdledelsen, der pådrager sig en teknisk matchstraf eller en matchstraf, skal straks gå i omklædningsrummet og må ikke deltage yderligere i kampen.
  Arrangøren er ansvarlig for at sikre, at den udviste spiller går i omklædningsrummet og ikke vender tilbage til tilskuerpladsen eller banen i den resterende tid af kampen, inkl. eventuel forlænget spilletid og straffeslag. Alle matchstraffe skal noteres i kampprotokollen, og der skal rapporteres til det administrative forbund. Hvis en spiller, der har modtaget en teknisk matchstraf eller matchstraf, laver en yderligere forseelse, der fører til en strengere matchstraf, skal den første tekniske matchstraf eller matchstraf annulleres, og den strengere straf skal noteres i kampprotokollen. En spiller eller et medlem af holdledelsen skal kan kun pådrage sig én teknisk matchstraf eller matchstraf pr. kamp med undtagelse af en teknisk matchstraf, når den ikke er noteret i kampprotokollen. Efterfølgende forseelser, der fører til en teknisk matchstraf eller matchstraf, skal indrapporteres, men der skal ikke idømmes yderligere holdstraf med undtagelse af en teknisk kampstraf, der påløber en spiller eller et medlem af holdledelsen, der ikke er noteret i kampprotokollen. Forseelser begået før eller efter kampen, som normalt fører til teknisk matchstraf eller matchstraf, skal indrapporteres, men der skal ikke idømmes holdstraf. Med undtagelse af forkert udstyr, (som skal rettes af den pågældende spiller, som derefter kan være med i kampen), skal forseelser begået før kampen føre til en teknisk matchstraf eller matchstraf, og spilleren ikke kan længere deltage i kampen, inklusive eventuel forlænget spilletid og straffeslag.

609. 10 minutters personlig straf

 1. En 10 minutters personlig straf kan kun idømmes i forbindelse med en mindre holdstraf.
 2. Hvis modstanderholdet scorer under en 10 minutters personlig straf, skal udvisningen ikke annulleres.

610. Forseelser, der medfører 10 minutters personlig straf

 1. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen gør sig skyldig i usportslig optræden.
  Usportslig optræden omfatter: Opføre sig fornærmende eller uretfærdigt mod dommere, spillere, holdledelse, officials eller tilskuere. Bevidst at sparke til, vælte eller slå på banden eller målet. Bevidst brækker en stav eller andet udstyr. At smide staven eller andet udstyr, også under en spilafbrydelse eller i udskiftningsområdet.
 2. Når en spiller er skyldig i at simulere med den hensigt at narre dommerne (filme).
  Dette inkluderer, når en spiller overdriver eller pynter på et fald, et slag eller ethvert andet angreb. Simulerer at have været udsat for en lovovertrædelse eller foregiver en skade. En spiller, der begår en forseelse, kan stadig blive straffet, selvom en spiller er skyldig i at simulere i samme situation. Forbundet kan efterfølgende beslutte at straffe simulering, uanset hvilken handling dommerne har taget under kampen.

611. Teknisk matchstraf

 1. En teknisk matchstraf kan kun pålægges i forbindelse med en større holdstraf.
 2. Teknisk matchstraf fører til udelukkelse af spilleren i resten af kampen, men medfører ikke yderligere straf for spilleren eller holdledelse.

612. Forseelser, der medfører teknisk matchstraf

 1. Når en markspiller bruger en ikke godkendt stav, dvs. en stav med forskellige mærker skaft og blad eller en stav med for stort hook.
  Når en målvogter bruger en ukorrekt hjelm. (Intet forseelsestegn)
  Stave uden IFF mærkat er altid at betragte som ikke værende godkendt.
 2. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen, der ikke er opført i kampprotokollen, deltager i kampen. (Intet forseelsestegn)

613. Matchstraf

 1. En matchstraf kan kun pålægges i forbindelse med en større holdstraf.
 2. Matchstraf skal føre til karantæne i resten af kampen og i den følgende kamp i samme turnering, og yderligere straf bestemmes af det administrerende forbund.

614. Forseelser, der medfører matchstraf

 1. Når en spiller gør sig skyldig i fortsat eller gentagen usportslig optræden. (925)
  Matchstraffen erstatter automatisk den 10 minutters personlige straf, men skal stadig efterfølges af en større holdstraf. Fortsat betyder i samme sekvens eller for anden gang i samme kamp.
 2.  Når en spiller i vrede ødelægger sin stav eller andet udstyr. (925)
 3. Når en spiller gør sig skyldig i en voldeligt farlig forseelse (909)
 4. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen er involveret i håndgemæng. (909)
  Håndgemæng er en mildere form for slagsmål, uden slag og spark, og hvor de involverede respekterer et forsøg på at adskille dem.
 5. Når en spiller for anden gang i samme kamp begår en forseelse, der medfører en større holdstraf. (intet forseelsestegn)
  Matchstraffen erstatter automatisk den anden større holdstraf, men skal stadig efterfølges af større holdstraf.
 6. Når et medlem af holdledelsen gør sig skyldig i fortsat eller gentagen usportslig optræden. (925)
  Matchstraffen erstatter automatisk den 10 minutters personlige straf, men skal stadig efterfølges af en større holdstraf. Fortsat betyder i samme sekvens eller for anden gang i samme kamp.
 7. Når en spiller, hvis udstyr skal kontrolleres, forsøger at korrigere eller erstatte udstyret før kontrol af udstyr. (925)
 8. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen begår en forseelse med den tydelige hensigt at sabotere spillet. (925)
  Dette omfatter når: En udvist spiller forsætlig betræder banen, før udvisningen udløber. Hvis banen betrædes under en afbrydelse af spillet, skal der idømmes en mindre holdstraf. Hvis sekretariatet er ansvarlig for, at spilleren er kommet for tidlig på banen, skal spilleren ikke straffes yderligere og kun afsone den resterende del af udvisningen. Når en skadet spiller, som er blevet erstattet på udvisningsbænken, deltager i spillet, før vedkommendes udvisning er udløbet. Hvis en spiller, hvis udvisning er udløbet, træder ind på banen, selvom antallet af spillere på banen gør, at spilleren burde vente til en spilafbydelse, kan det, afhængig af grunden hertil, betragtes som spil med for mange spillere på banen. Forseelser begået fra et af holdenes udskiftningsområder eller i udvisningsboksen under afvikling af et straffeslag. Når udstyr er kastet fra udskiftningsområdet under spillet. Når en spiller, der ikke er ved at skifte ud, deltager i spillet fra udskiftningsområdet. Dette gælder også, hvis en spiller eller et medlem af holdledelsen bevidst sparker til banden, så spillet påvirkes. Når en spiller deltager som markspiller efter at have deltaget som målvogter i samme kamp. Når et hold forsætligt spiller med for mange spillere på banen.
 9. Når en markspiller fortsat bruger en defekt stav eller en stav, der kan forårsage skade, efter dommerne har fortalt spilleren, at de betragter staven som farlig, dvs. bruger forstærket eller forlænget skaft. (Intet forseelsestegn)
 10. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen forlader udskiftningsbænken eller udvisningsområdet for at deltage i et skænderi.
  Dette indebærer, når en spiller eller et medlem af holdledelsen fysisk eller verbalt engagerer sig i et skænderi med en
  modstander eller nærmer sig dommerne under skænderiet.
 11. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen er involveret i slagsmål. (909)
  En spiller regnes for at være involveret i slagsmål, når spilleren slår eller sparker.
 12. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen begår eller prøver at begå en brutal forseelse. (909)
  Dette indbefatter at kaste en stav eller andet udstyr efter en modspiller.
 13. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen bruger grov opførsel. (925)
  Grov opførsel indbefatter rå forulempning af dommere, spillere, holdledelse, officials eller tilskuere.
 14. Når en spiller eller medlem af holdledelsen gør sig skyldig i truende opførsel.
  Truende opførsel indebærer et overgreb på en persons fysiske el. psykiske personlighed uden nødvendigvis at gøre skade på
  personen. Dette inkluderer verbale trusler, at spytte på en modstander, fysisk konfrontation med en dommer eller official etc.

7. Mål

701. Godkendte mål

 1. Et mål skal betragtes som godkendt, når det er korrekt scoret og bekræftet med et face-off fra midtpunktet.
  Alle godkendte mål skal noteres i kampprotokollen med tidspunkt og nummeret på spilleren, der scorede og nummeret på spilleren der assisterede. Som assisterende spiller betragtes en spiller fra samme hold, der er direkte involveret i scoringen. Der skal kun noteres én assist pr. mål. Et mål scoret i forlænget spilletid eller på straffeslag efter en periodes eller kampens afslutning, skal ikke bekræftes med et face-off, men skal betragtes som godkendt når begge dommere har peget mod midtpunktet og målet er noteret i kampprotokollen.
 2. Et godkendt mål kan ikke annulleres efter face off.
  Hvis dommerne er sikre på, at et godkendt mål er ukorrekt, skal dette indrapporteres.

702. Korrekt scoret mål

 1. Når hele bolden har passeret mållinjen frontalt, efter den er spillet på korrekt vis med en markspillers stav, og der ikke er begået en forseelse af det angribende hold, der medfører frislag eller udvisning, i forbindelse med eller umiddelbart inden målscoringen.
  Dette inkluderer:
  Når en spiller fra det forsvarende hold har flyttet målet ud af position og bolden passerer mållinjen frontalt og mellem markeringerne til målstolperne og under højden for den forestilte overligger. Når der er scoret selvmål. Et selvmål anses som korrekt scoret mål uanset om bolden kommer fra en forsvarsspiller stav eller krop. Hvis det ikke-fejlende hold scorer et selvmål under en afventende udvisning, skal målet godkendes.
  Det skal betragtes som selvmål hvis en spiller aktivt, med staven eller kroppen, styrer bolden i eget mål.
  Et selvmål skal noteres som OG.
 2. Når hele bolden har passeret mållinjen frontalt efter en spiller fra det forsvarende hold har dirigeret bolden med hans stav eller krop, eller når en spiller fra det angribende hold uforsætligt har dirigeret bolden, og der ikke er begået en forseelse, der leder til frislag eller udvisning, i forbindelse med eller umiddelbart inden målscoringen.
  Et mål skal ikke regnes som korrekt scoret, hvis en markspiller fra det angribende hold forsætligt har sparket til bolden umiddelbart inden den dirigeres i mål. Hvis en spiller har scoret med en ukorrekt stav, og dette først opdages efter bolden har passeret mållinjen, skal målet godkendes.
 3. Når en spiller, der ikke er noteret i kampprotokollen eller har ukorrekt nummer, er involveret i en scoring.
  Involveret betyder at score eller assistere.

703. Ukorrekt scoret mål

 1. Når en spiller fra det angribende hold har begået en forseelse, der medfører frislag eller udvisning, i forbindelse med eller umiddelbart inden målscoringen. (Foreskrevne forseelsestegn)
  Dette inkluderer når et hold scorer med for mange spillere på banen eller en udvist spiller på banen og når en spiller fra det angribende hold har flyttet målet ud af position.
 2. Når en spiller fra det angribende hold forsætligt dirigerer bolden i mål med en hvilken som helst del af hans krop.
  Da dette ikke regnes som en forseelse, skal spillet genoptages med et face-off.
 3. Når bolden passerer mållinjen under eller efter et signal.
  En periode eller kampen er forbi så snart slutsignalet begynder.
 4. Når bolden går ind i målet uden at have passeret mållinjen frontalt.
 5. Når en målmand kaster eller sparker, på en i øvrigt korrekt måde, bolden ind i modspillernes mål.
  Da dette ikke regnes som en forseelse, skal spillet genoptages med et face-off. Bolden skal røre en anden spiller eller en anden spillers udstyr før den går i mål.
 6. Når en markspiller forsætligt sparker til bolden og den går i mål efter at have rørt en modstander eller en modstanders udstyr.
  Da dette ikke regnes som en forseelse, skal spillet genoptages med et face-off .En forsætlig aflevering med foden, der styres i mål af en modstander skal dog anerkendes.
 7. Når det fejlende hold scorer under en afventende udvisning.
  Udvisningen skal effektueres og spillet genoptages med et face-off.
 8. Når en bold rammer en af dommerne og går direkte i mål.