Dispensationer

Her på siden findes information om gældende dispensationer.

Klik på de forskellige dispensationer for at læse mere om dem og se godkendte dispensationer

Ungdomsdispensationer

Se godkendte dispensationer her

Ungdomsdispensationer

Dispensation gives som udgangspunkt kun til spillere der er 1 år for gamle til rækken.
Herudover vurderes en dispensation ud fra følgende forhold:
• Spilleren skal have mulighed for at spille floorball, hvis der ikke er andre hold på hans niveau i foreningen – fastholdelse af ungdomsspillere i sporten
• Spillerens venner fra skoleklassen el. lign. spiller alle på holdet – socialt hensyn
• Spilleren må ikke gå hen og blive en væsentlig forstærkning for holdet
• Dispensation kan ansøges løbende i sæsonen

Spillere der er 2 år for gamle til rækken kan i helt specielle tilfælde opnå dispensation i rækkerne U9-U15, hvis der er tale om et psykisk, fysisk eller særligt socialt hensyn alene.
Der kan maksimalt anvendes 2 spillere på dispensation pr. hold pr. kamp, men der kan godt ansøges om flere dispensationer.
Spillere med dispensation til U15, U18 og U21 rækken, kan uden dispensationen bortfalder bruges i seniorrækker
Deltager en spiller med dispensation i turneringskampe i ældre ungdomsrækker, vil dispensationen automatisk bortfalde.
Skønner TUA, at en dispensationsspiller har en urimelig og afgørende indflydelse på kampene i den pågældende række, blandt andet på baggrund af foreningshenvendelser, kan dispensation fratages
med øjeblikkelig virkning.
Alle dispensationsansøgninger fremsendes via mail til TUA. Her skal foreningen fremføre holdbare argumenter for, hvorfor dispensationen søges. Der må forventes et par arbejdsdage til behandling af en dispensationsansøgning.
Dispensationen skal kunne fremvises ved forlangende.

TR3.4 Dispensationer

Se godkendte dispensationer her

TR§3.4 Dispensationer

Det er tilladt at benytte en U15 spiller på seniorhold, såfremt at klubben har søgt og opnået dispensation hos TUA.
Ved ansøgningen, skal den ansøgende klub, redegøre for følgende:
• Hvordan vil klubben beskytte barnet i et ældre eller voksent miljø i forhold til ATK?
• Hvordan kan klubben redegøre for barnets udvikling på lang sigt i forhold til ATK?
• Hvordan vil klubben fremadrettet arbejde for at fremme udviklingen af piger/drenge og pige/drengehold i klubben?
• Hvordan vil klubben bidrage til udviklingen blandt piger/pigehold eller drenge/drengehold i regionen?

Dispensation gives for en sæson ad gangen og kan ansøges løbende i løbet af sæsonen.
Dispensationen skal kunne fremvises ved forlangende. Muligheden for dispensation for benyttelse af U15 på seniorhold, bortfalder efter sæsonen 2023-2024

Udviklingsaftaler

Se godkendte dispensationer her

Udviklingsaftaler

En udviklingsspiller er maksimalt fyldt 21 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori sæsonen begynder.
Følgende krav skal overholdes for at lave en udviklingsaftale:
• Der kan kun laves aftaler om spillere mellem to foreninger der ikke spiller på samme niveau.
• Der kan højest laves aftaler for 6 spillere.
• Det er tilladt for en forening at indgå aftaler med flere foreninger, dog ikke på de samme spillere.
• En spiller kan spille for to foreninger, dog skal de normale regler for op- og nedrykning mellem hold altid overholdes, hvorimod der ikke gælder karantæneregler som ved foreningsskifter.
• I udviklingsaftalen skal stå hvem der er spillerens primære og sekundære forening og der skal angives fornavn, efternavn og fødselsdato.

Udviklingsaftalen skal laves på den af FD udleverede blanket og være TUA i hænde senest d. 1. september.
Der er mulighed for at ændre i aftalerne midt i sæsonen, men dette alene på antallet af spillere og navne og kun ved fremsendelse af ny underskrevet aftale senest d. 31. december.
En udviklingsaftale er max gældende for én sæson ad gangen og skal derfor genansøges inden d. 1. september hvert år.
Der opkræves af foreningen kr. 100,- pr. spiller, der opnår godkendelse af en udviklingsspilleraftale.

Dobbeltlicens

Se godkendte dispensationer her

Dobbeltlicens

Det er muligt at anvende spillere på en dobbeltlicensaftale ved at udfylde den dertil tilgængelige formular.
En dobbeltlicensaftale er omfattet af følgende krav:
• Der kan højest laves aftaler for 5 spillere
• 1. halvdel af sæsonen går fra september-december og 2. halvdel af sæsonen går fra januar til maj
• En spiller må maksimalt være fyldt 21 år d. 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen starter
• Der dispenseres i henhold til TR § 3.3, op- og nedrykning af spillere, således det er tilladt, at anvende spillere på to af foreningens hold i samme spillerunde og i samme turneringsrække
• Aftalen kan maksimalt anvendes i 6 spillerunder pr. halvsæson, hvorefter dobbeltlicensaftalen automatisk ophører og de almindelige regler for brug af spillere på flere af foreningens hold jf. TR § 3.3 er gældende
• I dobbeltlicensaftalen skal stå, fornavn, efternavn, fødselsdato samt forening

Op- og nedrykning af spillere mellem flere hold
I det tilfælde en forening har anvendt en dobbeltlicensspiller i to seniorkampe i samme spillerunde og efterfølgende ønsker, at anvende denne spiller på et helt tredje og lavere rangerende seniorhold, gælder spærringen jf. TR § 3.3 fra det af de to hold, hvor spilleren hurtigst kan sidde spærringen af. Dvs. der beregnes fra det hold, som tidsmæssigt hurtigst spiller igen, så en spiller er spærret, så kort tid som muligt.

Anvendelse af spillere i op- og nedrykningskampe
En spiller kan anvendes i foreningens op- og nedrykningskampe. Spilleren må dog stadig kun anvendes i 6 spillerunder pr. halvsæson og op- og nedrykningskampe er omfattet heraf.

Ansøgningsfrister
Ansøgning om dobbeltlicensaftale skal ske på den dertil udarbejdede blanket og for 1. halvsæson være Floorball Danmarks sekretariat i hænde senest d. 1. september og for 2. halvsæson være Floorball Danmarks sekretariat i hænde senest d. 15. december for at være gyldig. Der opkræves af foreningen kr. 100,- pr. spiller, der opnår godkendelse af en dobbeltlicensaftale.
Når sæsonen er afviklet udløber aftalen automatisk og ny skal ansøges til næstkommende sæson.

Startrække dispensationer

Se godkendte dispensationer her

Startrække dispensationer

Et hold må anvende op til to spillere pr. kamp der normalt spiller i Danmarksturneringen.
De to spillere kan lånes ved andre foreninger/hold.
Dispensationen søges ved at skrive en mail til turnering@floorball.dk hvor man oplyser følgende:
Navn på spilleren
Fødselsdato
Primær forening
Primært hold/række
Navn på forening hvor spilleren skal spille i startrækken
På baggrund af overstående vil TUA lave en vurdering af ansøgningen.
Der kan søges om dispensation til i alt fem spillere.