Protokol for afvikling af stævner og turnerings -og pokalkampe

Floorball Danmark har – i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund – udarbejdet følgende retningslinjer til brug for afvikling af stævner og turnerings -og pokalkampe.

Reglerne bliver løbende opdateret efter DIFs og myndighedernes anbefalinger, og evt. lempelser vil blive implementeret, hvis de måtte komme.

Det er vitalt for vores sport, at vi kan vise, at vi kan drive vores aktiviteter på en forsvarlig måde og selvom der ikke umiddelbart findes et sæt for evt. sanktioner skal vi derfor understrege vigtigheden i at disse regler gennemgås med jeres hold og at ånden deri efterleves.

 Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 500 personer. Der kan være lokale restriktioner på forsamlingsforbundet.

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

1)                         Isolation af personer med symptomer.

2)                         Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

3)                         Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt. Både ved indgangen og ved dommerbordet.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber eller hoste  – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

De generelle retningslinjer for indendørs floorball kan læses her:

 https://floorball.dk/corona/de-generelle-retningslinjer-for-indendoers-floorball/

Særligt omkring afvikling af turnerings -og pokalkampe

 • Der må ikke afvikles enkeltstående kampe hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 500) er samlet på samme sted samtidigt.
 • Der må være op til 1.000 tilskuere til breddeaktiviteter, såfremt arealkravet pr. tilskuer er opfyldt, og der kan fremvises gyldigt coronapas. Husk, at der her gælder en aldersgrænse på 15 år i forhold til de almindelige regler om coronapas. Der må maksimalt tillades adgang for én tilskuer pr. 2 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Holdene skal, hvis muligt, gå ind ad en indgang og ud ad en anden.
 • Omklædningsrum kan benyttes i det omfang det er muligt.
 • Hjemmeholdet sørger for at der er håndsprit ved dommerbordet
 • Hilsepligten efter kampen er midlertidigt afskaffet grundet Covid-19/coronavirus.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af kampe, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Kontaktflader som mål, bolde og udskiftningsbænke skal sprittes/vaskes af efter hver kamp.
 • Der skal så vidt muligt afholdes 1 meter afstand på udvisningsbænken.
 • Der skal så vidt muligt afholdes 1 meter afstand på udskiftningsbænken.
 • Under covid-19 er reglen om at skifte side og udskiftningsbokse i periodepausen og eventuelt sideskifte i 3.periode suspenderet.
 • Face-off klares hurtigst muligt uden at korrigere, da bolden ellers gives til ikke-fejlende hold.
 • I periodepauserne må kun det aktive hold opholde sig på banen.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

Særligt omkring afvikling af turnerings -og pokalkampe med lokale restriktioner på forsamlingsforbuddet

 • I kommuner hvor forsamlingsforbuddet er på 50, må der maksimalt være 21 navne på holdkortet inkl. træner/holdledere/fys . Ved at sætte denne begrænsning, vil det stadig være muligt at afvikle kampene med 2 dommere + evt. observatør, 2 i sekretariatet og op til 3 frivillige til at sikrer afviklingen af kampene.
 • Tilskuere ordningen gælder stadig, således at der fortsat må være op til 500 inkl. de 50 deltager
  • Det betyder også, at har man forældre der kører til kamp, så vil disse være betragtende som tilskuere. Det er vigtigt at de sidder ned under hele kampen.

Der gøres opmærksom på skærpede restriktioner til anfører og holdledelse:

 • Spiller skal ikke tillades at komme tæt på dommerne for at opponere – minimum 3 meter.
 • Al kommunikation foregår på behørig afstand til dommerne – minimum 3 meter.

Særligt omkring afvikling af stævner

 • Der må ikke afvikles en enkeltstående stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 500) er samlet på samme sted samtidigt. Der kan være lokale restriktioner på forsamlingsforbundet.
 • Der må dog gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end forsamlingsforbuddet (pt. 500) til stede samtidig. Fx kan et stævne afvikles, så der om formiddagen deltager max 500 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 500 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.
 • Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end 500 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet.
 • Det er til gengæld ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner – fx ved hjælp af bander eller lignende – med op til 500 deltagere i hver sektion, da det vil blive betragtet som værende et samlet arrangement på samme sted.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Særlige retningslinjer for publikum til kampe, stævner og turneringer.

Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.

En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.

Opfodres til, at man opsætter tydelig skiltning ift. ind og udgange for publikum mv

Der kan maksimalt tillades op til 1.000 siddende tilskuere til breddekampe. For Select Liga Herrer og Select Liga Kvinder er der ikke et maksimum på antal siddende tilskuere.

Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne. Derudover skal der være tydelig skiltning ift. ind og udgange

Arrangøren af en Floorballkamp/stævne bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte idrætsanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling.

Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.

Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.

Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.

Alle tilskuere skal have en fast plads under hele arrangementet. Tilskuere må kun forlade deres plads for at benytte toilettet eller for helt kortvarigt at hente forplejning i en bar, på et bord eller lignende.

Indtagelse af forplejning skal foregå på tilskuernes faste plads. Tilskuere kan dog benytte cafeterier eller restauranter i idrætsfaciliteterne, hvis de er offentlig tilgængelige.

Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

Hvad gør vi, hvis et medlem bliver konstateret smittet med COVID19?

Det afhænger af, hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater, hvornår kontakten har været der, og hvor længe den har varet.

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.

Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil det altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.

Er man holdkammerater og har trænet sammen, men uden at høre til de nære kontakter, kan det være en god idé at opfordre til, at de bliver testet for corona.

Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for potentielt smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.

Man kan i dag blive testet uden lægeerklæring og kan forvente svar inden for mellem 30 og 72 timer.

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.